online pharmacy

Notice: Undefined offset: 8192 in /home/jena/domains/thaihrm.net/public_html/includes/common.inc on line 602

Notice: Undefined offset: 8192 in /home/jena/domains/thaihrm.net/public_html/includes/common.inc on line 609

Notice: Undefined offset: 8192 in /home/jena/domains/thaihrm.net/public_html/includes/common.inc on line 602

Notice: Undefined offset: 8192 in /home/jena/domains/thaihrm.net/public_html/includes/common.inc on line 609
สปส. ส่งเสริมการออมให้ผู้ประกันตน ในรูปบำเหน็จบำนาญชราภาพ | THAIHRM.NET

You are hereสปส. ส่งเสริมการออมให้ผู้ประกันตน ในรูปบำเหน็จบำนาญชราภาพ

สปส. ส่งเสริมการออมให้ผู้ประกันตน ในรูปบำเหน็จบำนาญชราภาพ

  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jena/domains/thaihrm.net/public_html/includes/theme.inc on line 435.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jena/domains/thaihrm.net/public_html/includes/theme.inc on line 442.
  • : Function split() is deprecated in /home/jena/domains/thaihrm.net/public_html/modules/filter/filter.module on line 884.
  • : Function split() is deprecated in /home/jena/domains/thaihrm.net/public_html/modules/filter/filter.module on line 884.

เลขที่ :

วันที่ประกาศ : 6/3/2551


สปส. ส่งเสริมการออมให้ผู้ประกันตนในรูปบำเหน็จบำนาญชราภาพ

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ส่งเสริมการออมให้กับผู้ประกันตน
เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ในวัยชรา ในรูปของบำเหน็จ บำนาญชราภาพ
เพื่อให้ผู้ประกันตนมีเงินออม   
ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพได้หลังวัยเกษียณ
          นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
กล่าวว่า ปัจจุปันคนไทยในวัยทำงานจำนวนกว่า 12 ล้านคน
ได้มีการออมเพื่อวัยเกษียณผ่านระบบการออมต่างๆ ได้แก่
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ครอบคลุมข้าราชการจำนวน 1.1 ล้านคน
กองทุนประกันสังคมกรณี  ชราภาพ ครอบคลุมพนักงานเอกชนจำนวน 9.18 ล้านคน
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครอบคลุมพนักงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ จำนวน  2
ล้านคน โดยที่เงินออมทั้ง 3 ระบบมีจำนวนรวมกันมากกว่า 1.1 ล้านล้านบาท
การส่งเสริมให้เกิดการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ นอกจากจะช่วยดูแลสวัสดิการและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนแล้ว
ยังส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ช่วยให้ 
ภาคเศรษฐกิจไทยได้มีแหล่งเงินนำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้
ซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะผลักดันให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมภายใต้เงื่อนไขของการใช้จ่ายประจำวันอย่างประหยัด
โดยสนับสนุนให้มีการออมในระดับครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
          นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนกรณีชราภาพเมื่อปี พ.ศ. 2542
สำนักงานประกันสังคมได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการออมจากผู้ประกันตนกว่า
9 ล้านคนทั่วประเทศ
โดยให้ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบในช่วงที่ทำงานเพื่อออมไว้ในรูปของบำเหน็จบำนาญไว้ยังชีพในยามชรา
โดยในจำนวนเงินสมทบ 5%  ที่ผู้ประกันตนส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนั้น
3% เป็นเงินออมกรณีชราภาพ นายจ้างช่วยสมทบอีก 3% รวมเป็น 6%
ซึ่งสำนักงานประกันสังคมออมไว้เตรียมจ่ายเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ ในขณะนี้
ผู้ประกันตนจำนวน 9.18 ล้านคนมีเงินออมรวมกันมากถึง 4 แสนล้านบาท
เมื่อผู้ประกันตนเกษียณจากการทำงาน โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 55
ปีบริบูรณ์ หากสมทบมากกว่า 1 ปี แต่ไม่ครบ 15 ปี จะได้รับ ?บำเหน็จ?
เป็นเงินก้อนเท่ากับเงินสมทบของตนเองและของนายจ้างที่สะสมไว้ บวกดอกผลจากการลงทุน
หากสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 ปี จะมีสิทธิรับ ?บำนาญ? จ่ายเป็นรายเดือน
ทุกเดือนตลอดชีวิต โดยจำนวนเงินบำนาญคำนวณจากสูตรเท่ากับ 20%
ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (เงินเดือน ขั้นต่ำ 1,650 บาท -
ขั้นสูง 15,000 บาท)  แต่ถ้าหากคนงานสมทบมากกว่า 15 ปี 
จะได้รับเงินบำนาญส่วนเพิ่ม เท่ากับ 1.5% ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ
ปี
          ตัวอย่าง น.ส.จันทรา เริ่มทำงานเมื่ออายุ 20 ปี
ได้เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท สมทบเข้ากองทุนเพื่อเป็นเงินออมชราภาพ 3%
ของเงินเดือน คือ 10,000 x 3% = 300 บาท นายจ้างสมทบอีก 300 บาท
รวมเงินออม    600 บาทต่อเดือน หาก น.ส.จันทรา ทำงานติดต่อกันเป็นเวลา 35
ปี แล้วออกจากงาน  ครบเงื่อนไขคือเกษียณที่อายุ 55 ปี และสมทบเกินกว่า 180
เดือน มีสิทธิรับบำนาญจำนวน (20% x 10,000) + (1.5% x 20 ปี ที่สมทบเพิ่ม
x 10,000) = 5,000 บาทต่อเดือนทุกเดือนตลอดชีวิต
         
หากนายจ้างหรือผู้ประกันตนท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม 
เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนประกันสังคม 1506
ติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 
07.00 ? 19.00 น.

....................................................................

ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 wwww.sso.go.th